พันชนะ, ศักดา. "การศึกษาการนำทฤษฎีการจัดเส้นทางมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางในงานตรวจสอบภายในของ บริษัท ABC POWER จำกัด" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (20 October 2016)