แก้วมณี, .... (2016). การจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ฟิตเนสเฟิร์ส ไทยแลนด์ สาขาเซ็ลทรัลบางนา. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from