แก้วมณี, .... 2016 Oct 20. การจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ฟิตเนสเฟิร์ส ไทยแลนด์ สาขาเซ็ลทรัลบางนา. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1