แก้วมณี, กชณัช. "การจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ฟิตเนสเฟิร์ส ไทยแลนด์ สาขาเซ็ลทรัลบางนา" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (20 October 2016)