สมบัติรัตนานันท์, .... (2016). ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบนำจ่าย กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดสาขาลาดพร้าว. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from