สมบัติรัตนานันท์, กิตติ. "ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบนำจ่าย กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดสาขาลาดพร้าว" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (20 October 2016)