ทำเนาว์, .... (2016). การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from