ทำเนาว์, .... 2016 Oct 20. การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1