ทำเนาว์, จักรพงษ์. "การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 20 Sep. 2020