ทำเนาว์, จักรพงษ์. "การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (20 October 2016)