หวั่นหลิง, .... (2016). แนวโน้มการพัฒนาการเปิดเส้นทางขนส่งทางการค้าระหว่างไทยจีนบริเวณแม่น้ำโขงตอนบนและแม่น้ำโขงตอนล่าง. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from