หวั่นหลิง, .... 2016 Oct 20. แนวโน้มการพัฒนาการเปิดเส้นทางขนส่งทางการค้าระหว่างไทยจีนบริเวณแม่น้ำโขงตอนบนและแม่น้ำโขงตอนล่าง. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1