หวั่นหลิง, เหมา. "แนวโน้มการพัฒนาการเปิดเส้นทางขนส่งทางการค้าระหว่างไทยจีนบริเวณแม่น้ำโขงตอนบนและแม่น้ำโขงตอนล่าง." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 29 Mar. 2023