หวั่นหลิง, เหมา. "แนวโน้มการพัฒนาการเปิดเส้นทางขนส่งทางการค้าระหว่างไทยจีนบริเวณแม่น้ำโขงตอนบนและแม่น้ำโขงตอนล่าง" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (20 October 2016)