บุญจันทร์, วิดา. "การศึกษาทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความปลอดภัยและการบริหารควาปลอดภัยในโรงงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต ด้านการจัดการโลจิสติกส์กรณีศึกษา บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 4 Jun. 2020