จันทร์บุตร, กฤษฎา. "ความคิดเห็นที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิเศษภาคเหนือและภาคอีสาน." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 21 Sep. 2020