กิตติรัตนโรจน์, .... (2016). การเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเข้าวัตถุดิบจากท่าเรือเซียงไฮ้ กรณีศึกษา ของบริษัท ABC. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from