กิตติรัตนโรจน์, .... 2016 Oct 20. การเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเข้าวัตถุดิบจากท่าเรือเซียงไฮ้ กรณีศึกษา ของบริษัท ABC. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1