กิตติรัตนโรจน์, เพ็ญศิริ. "การเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเข้าวัตถุดิบจากท่าเรือเซียงไฮ้ กรณีศึกษา ของบริษัท ABC." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 12 Jul. 2024