กิตติรัตนโรจน์, เพ็ญศิริ. "การเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเข้าวัตถุดิบจากท่าเรือเซียงไฮ้ กรณีศึกษา ของบริษัท ABC" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (20 October 2016)