อาสาจารย์, .... (2016). ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา: บริษัท A จำกัด. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from