อาสาจารย์, .... 2016 Oct 20. ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา: บริษัท A จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1