สิงห์คำจันทร์, .... (2016). การศึกษาการจัดการสินค้าพาสเจอร์ไรส์ภายในคลังสินค้าสำเร็จรูป และการจัดการขนส่ง กรณีศึกษาบริษัท เอบีซีจำกัด. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from