สิงห์คำจันทร์, .... 2016 Oct 20. การศึกษาการจัดการสินค้าพาสเจอร์ไรส์ภายในคลังสินค้าสำเร็จรูป และการจัดการขนส่ง กรณีศึกษาบริษัท เอบีซีจำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1