สิงห์คำจันทร์, ศุภรัตน์. "การศึกษาการจัดการสินค้าพาสเจอร์ไรส์ภายในคลังสินค้าสำเร็จรูป และการจัดการขนส่ง กรณีศึกษาบริษัท เอบีซีจำกัด." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 21 Jan. 2020