สิงห์คำจันทร์, ศุภรัตน์. "การศึกษาการจัดการสินค้าพาสเจอร์ไรส์ภายในคลังสินค้าสำเร็จรูป และการจัดการขนส่ง กรณีศึกษาบริษัท เอบีซีจำกัด" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (20 October 2016)