ปรีวาสนา, .... 2016 Oct 20. การศึกษาขั้นตอนการทำเอกสารส่งออกเพื่อประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการแบบลีน ของบริษัท ABC จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1