ปรีวาสนา, เยาวลักษณ์. "การศึกษาขั้นตอนการทำเอกสารส่งออกเพื่อประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการแบบลีน ของบริษัท ABC จำกัด" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (20 October 2016)