หลิวทวีสีประกาย, .... (2016). การศึกษาการจัดการคลังสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่น กรณีศึกษาบริษัท เอบีซี ซัพพลายเชน ประเทศไทย จำกัด. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from