หลิวทวีสีประกาย, .... 2016 Oct 20. การศึกษาการจัดการคลังสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่น กรณีศึกษาบริษัท เอบีซี ซัพพลายเชน ประเทศไทย จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1