หลิวทวีสีประกาย, ฐณัชญ์ธรรม. "การศึกษาการจัดการคลังสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่น กรณีศึกษาบริษัท เอบีซี ซัพพลายเชน ประเทศไทย จำกัด." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 21 Sep. 2020