หลิวทวีสีประกาย, ฐณัชญ์ธรรม. "การศึกษาการจัดการคลังสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่น กรณีศึกษาบริษัท เอบีซี ซัพพลายเชน ประเทศไทย จำกัด" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (20 October 2016)