โชติกาญจนวัฒน์, .... (2016). การศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ กรณีศึกษา: ร้านเจ๊อัมพรอาหารแปรรูป จังหวัดนครสวรรค์. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from