โชติกาญจนวัฒน์, .... 2016 Oct 20. การศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ กรณีศึกษา: ร้านเจ๊อัมพรอาหารแปรรูป จังหวัดนครสวรรค์. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1