โชติกาญจนวัฒน์, วราพล. "การศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ กรณีศึกษา: ร้านเจ๊อัมพรอาหารแปรรูป จังหวัดนครสวรรค์." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 21 Jan. 2020