โชติกาญจนวัฒน์, วราพล. "การศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ กรณีศึกษา: ร้านเจ๊อัมพรอาหารแปรรูป จังหวัดนครสวรรค์" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (20 October 2016)