ไหมบุญแก้ว, ปุณณวิช. การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ กรณีศึกษา บริษัททิปโก ฟูดส์ จำกัด (มหาชน). Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/45>. Date accessed: 15 aug. 2022.