ไหมบุญแก้ว, .... (2016). การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ กรณีศึกษา บริษัททิปโก ฟูดส์ จำกัด (มหาชน). Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from