ไหมบุญแก้ว, .... 2016 Oct 20. การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ กรณีศึกษา บริษัททิปโก ฟูดส์ จำกัด (มหาชน). Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1