จันทขันธ์, .... (2016). ศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝ่าย ปฏิบัติการ ในการตรวจเช็คเอกสารนำเข้าสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from