จันทขันธ์, .... 2016 Oct 20. ศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝ่าย ปฏิบัติการ ในการตรวจเช็คเอกสารนำเข้าสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1