จันทขันธ์, อารีรัตน์. "ศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝ่าย ปฏิบัติการ ในการตรวจเช็คเอกสารนำเข้าสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 15 Aug. 2022