จันทขันธ์, อารีรัตน์. "ศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝ่าย ปฏิบัติการ ในการตรวจเช็คเอกสารนำเข้าสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (20 October 2016)