แดงพึ่งทรัพย์, .... (2016). การเพิ่มประสิทธิภาพการเคลมค่าซ่อมตู้คอนเทนเนอร ของสายการเดินเรือ: กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from