แดงพึ่งทรัพย์, ตรีรัตน์. "การเพิ่มประสิทธิภาพการเคลมค่าซ่อมตู้คอนเทนเนอร ของสายการเดินเรือ: กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 4 Jun. 2020