ม่วงเพชร, .... (2016). การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการชุบตัวไอซีโดยใช้แนวคิดของลีน กรณีศึกษา บริษัทประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from