ม่วงเพชร, .... 2016 Oct 21. การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการชุบตัวไอซีโดยใช้แนวคิดของลีน กรณีศึกษา บริษัทประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1