ม่วงเพชร, อรรคพล. "การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการชุบตัวไอซีโดยใช้แนวคิดของลีน กรณีศึกษา บริษัทประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 20 Sep. 2020