ม่วงเพชร, อรรคพล. "การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการชุบตัวไอซีโดยใช้แนวคิดของลีน กรณีศึกษา บริษัทประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)