ฟ้ากระจ่าง, .... (2016). การศึกษาการขนส่งสารเคมีอันตราย : กรณีศึกษา การขนส่งสารเคมีอะคริโลไนไตรล์ บริษัท XYZ จำกัด. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from